Nyomtatás

ÁSZF

Írta: Administrator.

24 ÓRÁS TÁVFELÜGYELETI RENDSZER ÉS JÁRŐRSZOLGÁLAT
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
(Általános szerződési feltételek)

Hatályos: 2018. május 1.

A jelen 24 órás távfelügyeleti rendszer és járőrszolgálat szolgáltatás Általános Szolgáltatás Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a DIR-CON Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Mázsa u. 9., cégjegyzékszám: 01-09 568164), a továbbiakban: Szolgáltató által, a Megrendelő számára nyújtott távfelügyeleti szolgáltatásra. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések mind a Megrendelőre, mind a Szolgáltatóra nézve kötelezőek.

1. A jelen szerződés alapján a Megbízó arra nézve állapodik meg a Szolgáltatóval, hogy a Megbízónak a Megbízási Szerződésben részletesen meghatározott helyszínen lévő riasztóberendezéseit a DIR-CON Kft. által üzemeltetett Távfelügyeleti Biztonsági Központra csatlakoztatja, a Megbízó által igényelt formában. A védendő objektumba kiépített rendszer jelzéseinek (mely lehet: betörés, rablás, tűz, víz, vagy kézi vagy telepített egyéb más riasztójel) automatikus érzékelését biztosítja a Megbízási Szerződésben meghatározott, Megbízó által fizetett díjazás ellenében. A szolgáltatás kizárólag a Megbízási Szerződésben kifejezetten meghatározott körre terjed ki.

2. A szolgáltatási díj választás szerint évente, félévente, ill. negyedévente előre, egy összegben fizetendő.

3. A riasztás lemondása az azonosító szám és a Lemondó kód (Jelszó) bemondásával történik a Megbízási Szerződésben megadott telefonszámokra. Megbízó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a diszpécserrel folytatott telefonbeszélgetések – a telefonbeszélgetés során erre történő utalás nélkül - hangrögzítésre kerülnek, amelyet a Szolgáltató az adatvédelmi tájékoztatóban rögzített ideig jogosult megőrizni. Ez a megbízó vagyonának a védelmét szolgáló intézkedés annak érdekében, hogy utóbb az események – szükség esetén - dokumentálhatóak legyenek. A Megbízó a megbízási szerződés aláírásával – amelyben a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja -, hozzájárul a telefonbeszélgetés rögzítéséhez és annak tárolásához a Szolgáltató által megadott ideig, amelynek jogalapja a megbízási szerződés, és a jelen ÁSZF rendelkezései.

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF alapján a Szolgáltató kötelezettsége figyelni a Megbízónál telepített riasztórendszer jeleit, melyek a Megbízási Szerződésben rögzített módon, a Megbízó által igényelt formában érkeznek a felügyeleti központba.

5. Szolgáltató a tőle elvárható minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy bármelyik rendkívüli esemény (betörés, rablás, tűz, támadás stb.) bekövetkezése esetén a Megbízót (vagy annak megjelölt képviselőjét) és indokolt esetben az illetékes szervet értesítse.

6. Amennyiben a Megbízó a Szolgáltatótól a helyszíni reagálást (ellenőrzést) is igényli, úgy abban az esetben a felügyeleti központba beérkező jelzést követően a Szolgáltató intézkedik az ÁSZF 5. pontban leírtak szerint, a Megbízási Szerződésben rögzített kivonuló szolgálat járőreinek indításáról. Riasztás esetén a helyszínre érkezés ideje maximum 15 perc.

7. A reagáló csoport az előző pontban foglalt intézkedései között:
- megelőzi, megszakítja a lehetőséghez képest a jogtalan cselekményt, vagy annak előkészületét, kísérletét,
- lehetőség szerint a büntetőeljárási törvény figyelembevételével kísérletet tesz a bűncselekmény elkövetőjének elfogására,
- megteszi a szükséges intézkedési javaslatot a központ felé egészségügyi, illetve tűzoltói, rendőri beavatkozásra.
- szükség szerint intézkedik és gondoskodik a helyszín állapotának megőrzéséről (rendőrség kiérkezéséig) a kár megelőzéséről, enyhítéséről (szolgáltatások a melléklet szerint és külön meghatalmazás alapján),
- ha a Megbízó vagy meghatalmazottja az értesítést követően 15 percen belül nem érkezik a helyszínre, úgy legfeljebb két óra elteltéig őrzi a helyszínt (az őrzés díjköteles)

8. A 7. pontban meghatározott intézkedést Szolgáltató minden esetben megteszi, ha a Megbízó a téves riasztás tényét annak észlelésétől számított 2 percen belül nem jelzi a Szolgáltató felé. Amennyiben a riasztás téves és az jelszóval igazolva nem kerül lemondásra, a központ ügyeletese intézkedik a Megbízó (vagy rendőrség, tűzoltóság) értesítése tárgyában, vagy reagáló csoportot vezényel a helyszínre. Téves riasztás esetén a Szolgáltató a 20. pont szerint jár el.

9. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben, ha nyilvános kapcsolt vonalú telefonos hálózaton vagy bármely GSM szolgáltató hálózatán kapcsolódik a rendszerre a riasztórendszeréből a Szolgáltató őrzés felügyeleti figyelőközpontjába a harmadik személy által üzemeltetett rendszeren kerül be a jelzés (pl. mobilszolgáltató vagy valamely telefontársaság által), mely terület a szerződő felek ellenőrzési és intézkedési illetékességi területén és lehetőségein kívül esik. Ha a hálózati kapcsolat ezen harmadik személy érdekkörében/működésében bekövetkezett bármely ok (rongálódás, műszaki hiba, sérülés) miatt nem jön létre (jelzéskimaradás), vagy a kapcsolat megszakad, és a Szolgáltató ebből kifolyólag a riasztásról nem szerez tudomást, úgy felelősség nem terheli.

10. Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha a Megbízó a riasztóberendezést és/vagy annak tartozékait (pl. érzékelők, vezetékek, stb.) nem rendeltetésszerűen vagy nem szakszerűen kezeli. Például, ha a riasztás vagy a jelen szolgáltatás kódszavai és/vagy kódja harmadik személy számára hozzáférhető, ha az érzékelők és egyéb eszközök kitakarás miatt nem működhetnek megfelelően, ha az ingatlan átépítését követően nem kerül sor a riasztórendszer felmérésére, vagy újratervezésére, a riasztórendszer vagy bármely tartozéka sérült és/vagy megrongálódik és azt a Megbízó a Szolgáltató részére nem, vagy késedelemmel jelzi. A megrongálódás tényét időben, írásban, az eseményt követő 48 órán belül be kell jelenteni, amelynek az elmaradása esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Szolgáltatót szintén nem terheli felelősség a helyi riasztóberendezés be- vagy kikapcsolásának elmaradása esetén, vagy ha Megbízó nem teszi lehetővé a Szolgáltató részére a sérült, vagy hibás eszköz cseréjét, vagy amennyiben a riasztórendszert nem a Szolgáltató telepítette. Szolgáltató a 48 órán belül bejelentett hibát a munkarendjébe beütemezi. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ügyeleti időben nem minden esetben képes a hiba azonnali elhárítására.

11. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megbízó olyan riasztóberendezésének csatlakozásáért, melyet nem a Szolgáltató maga tervezett és telepített, illetve az nem „eseménymemóriás”, illetve állapotjelzésének minimális közlésére (tesztjelentés) műszakilag nem képes. Amennyiben a már korábban telepített rendszer bármely ok miatt nem biztonságos, vagy gyakori téves jelzéseket küld, úgy annak felülvizsgálatára ill. átalakítására a Szolgáltató javaslatot tesz és erre irányuló külön megbízás esetén az átalakítást elvégzi. Amennyiben Megbízó ezzel a lehetőséggel nem él, úgy Szolgáltató kezdeményezheti a figyelő állomásról való lekötést, a szerződés felmondását.

12. Megbízó vállalja, hogy előzetes jelentkezése esetén Szolgáltató által kért adatokat – személyes adatokat is - a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Helyszíni felmérés és telepítés, vagy csatlakoztatás esetén a Szolgáltató által megbízott személy az objektumról adat- és információs lapot állít ki.

13. A helyszínen, vagy adatlapon szolgáltatott adatok valódiságáért és helyességéért Megbízó vállal felelősséget (személyi igazolványban szereplő adatok megadása szükséges). Téves vagy valótlan adatközlésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.. A jelen szerződés és annak mellékletei szigorúan ellenőrzött és tárolt dokumentumok, melyek magán- illetve üzleti titoknak minősülnek.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa adott információkat és adatokat Szolgáltató a felek között létrejött megbízási szerződés alapján kezeli azokat szükséges esetben szabályszerű hatósági megkeresésre (pl. nyomozáshoz) továbbítja. Megrendelő az adatkezelési tájékoztatóban részletesen leírtak szerint jogosult az adatkezeléssel kapcsolatosan az adatot kezelni az ott meghatározott ideig.

14. Megbízó vállalja, hogy a Megbízási Szerződés „Értesítendő személyek’ pontjának kitöltésével a Szolgáltatónak írásos listát ad minden olyan személy nevéről és elérhetőségéről, akiket riasztás esetén értesíteni kell (max. 6 fő). Az „Értesítendő személyek” Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott hozzájáruló nyilatkozatának kitöltése és aláíratása Megrendelő kötelezettsége. Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozatot/nyilatkozatokat Megbízó nem bocsátja Szolgáltató rendelkezésére, úgy Szolgáltató a hozzájáruló nyilatkozat nélküli „Értesítendő személy”-t a listájáról törli. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben rajta kívül „Értesítendő személy” a fenti okok miatt nem értesíthető, úgy az ezzel kapcsolatos (indok nélküli kivonulás) valamennyi felelősség és költség őt terheli.Nyitvatartási rend szerint üzemelő jogi személy Megbízó esetén Megbízó tájékoztathatja Szolgáltatót a nyitva tartás rendjéről, illetőleg azon időpontokról, amikor az objektumban tartózkodik (karbantartás érdekében), illetve azon körülményekről, melyek a rendszer üzemeltetését érinthetik (pl. előre jelezhető műszaki esemény, hálózati kimaradás stb.)

15. Megbízó tudomásul veszi, hogy, az objektumra vonatkozó vagyonbiztosítást a Megbízónak kell megkötnie vagy fenntartania. A Megbízási Szerződés ellenében fizetett díj (díjak) kizárólag a figyelőrendszer szolgáltatására vonatkozik és nincs tekintettel a Megbízó helyiségeiben lévő, a Megbízó (vagy más személy) tulajdonát képező vagyontárgyak értékére. Szolgáltató anyagi felelőssége kizárólag a rendszer és szolgáltatás üzemeltetéséből adódó kötelező felelősségbiztosítás és a Megbízó által megkötött objektum vagyonbiztosítás önrészének mértékéig terjedhet. Szolgáltató kizárja felelősségét az objektumban lévő készpénz, ékszer, műkincsek, valamint idegen vagyon tekintetében. A Megbízó saját számlával igazolt vagyona tekintetében Szolgáltató felelhet - a körülmények fennállása esetén - felelősségbiztosítási szerződése önrészének mértéke erejéig. A Szolgáltató nem felel az objektumba való behatolással, üveg-, zártöréssel és egyéb eszközcselekményekkel okozott károkért. A Szolgáltató szintén nem felel az elmaradt hasznokért és nem vagyoni károkért (sérelemdíj). A Szolgáltatót felelősség nem terheli a bekövetkezett kárért, amennyiben a Megbízó a káreseményt hitelt érdemlően (rendőrségi jegyzőkönyvvel) 5 munkanapon belül azt nem jelenti be.

16. A Megbízási Szerződésben foglalt szolgáltatás díjai meghatározottak, melyeket Szolgáltató a statisztikai közleményben hivatalosan közzétett infláció mértékének figyelembevételével évente egy alkalommal, minden év július 1-ig megemelhet, a szerződéskötést követő évtől kezdődően.

17. Mindkét fél jogosult indoklás nélkül a szerződést 30 napra írásban felmondani. A felmondási idő lejárta a felmondást követő hónap utolsó napja.

18. Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a Megbízó a szolgáltatási díj megfizetésével 30 napot meghaladóan késedelembe esik. Fizetési késedelem esetén – függetlenül attól, hogy Szolgáltató él a jelen jogával vagy sem – káresemény bekövetkeztekor a Szolgáltatót térítési felelősség még abban az esetben sem terheli, amennyiben az díjfizetés esetén terhelné.

19. Szolgáltató felfüggeszti a szolgáltatását, ha a központja, vagy a Megbízó helyisége, vagy riasztóberendezése tűz, vagy más elemi csapás, katasztrófa következtében tönkremegy, vagy olyan lényegesen károsodik, hogy már kivitelezhetetlen a szolgáltatás folytatása, vagy a Szolgáltató valamilyen hatósági intézkedés eredményeképpen a szolgáltatásra képtelenné válik (vis major körülmények). A szolgáltatás felfüggesztése alatt a Megrendelő szolgáltatási díj fizetésére nem köteles, illetőleg a fennmaradt, vagy már befizetett szolgáltatási díj a későbbi díjfizetésbe beszámításra kerül.

20. Megbízó által fizetett szolgáltatási díj fedezetet nyújt évi 1 (egy) téves riasztás esetén történő kivonulásra. A 2. alkalomtól kezdődően a reagáló csoport helyszínre érkezése díjköteles (I. sz. mellékletben meghatározott díjszabás szerint). Téves riasztásnak számít minden olyan riasztási esemény, amely az ügyfél mulasztásából (beleértve azt a helyzetet is amikor nincs elérhető „Értesítendő személy”), vagy a riasztórendszer hibájából következik be (a járőr a helyszínen intézkedik, jegyzőkönyv készül róla), de káresemény nem történik. A bevetési egység intézkedéskor az „Értesítendő személyek” megérkezéséig, de legfeljebb két óra elteltéig őrzi a helyszínt (az őrzés díjköteles).

21. Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy mondható fel, amelyet szerződő felek, vagy azok meghatalmazott képviselője ír alá.

22. A szerződéssel kapcsolatos értesítések írásban történnek, személyesen, postán vagy ajánlott küldeményként kézbesíthetők. Az értesítéseket a szerződésben szereplő postázási címekre kell eljuttatni. A szerződő felek írásbeli levelezésként elismerik az e-mail levelezést a megbízási szerződésben megadott e-mail címek tekintetében..

23. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szerződés megszűnésekor a saját kizárólagos frekvenciáján üzemelő és a tulajdonát képező távjelző rádióadót leszereli. A szerződés megszűnése után az átjelző rádió további üzemeltetése zavartatást jelent, mely jogi következményekkel jár.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás esetekben kölcsönös megegyezésre törekednek, kölcsönös egyeztetés után döntenek, bírósághoz csak végső esetben fordulnak. Vitás ügyeik intézésére a szerződő felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.